Registration Form

Thank you for your interest at 4G/5G International Conference 2018. Please complete this Registration Form. Our customer service department will contact you once receipt of your registration form.
Cám ơn Quý khách đã quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo và Triển lãm Quốc tế 4G/5G 2018. Xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin trong Mẫu đơn đăng ký này và gửi lại cho Ban Tổ chức. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách ngay sau khi nhận được Mẫu đơn đăng ký.

For registration guidance, please contact Mr. Nguyen Nguyen at +84 977 999 094 ?Để được hướng dẫn thêm trong quá trình đăng ký, vui lòng liên hệ Anh Nguyễn Vĩnh Nguyên (di động 0977 999 094)

All fields with (*) are required | Các mục có dấu (*) bắt buộc điền đầy đủ thông tin

DELEGATE INFORMATION | THÔNG TIN ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Delegate 1 - Đại biểu thứ nhất

Gender / Giới tính
 Male/Nam Female/Nữ

Full Name / Họ tên (*)

Company / Công ty (*)

Business Title / Chức danh (*)

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động (*)

E-mail (*)

Service Package / Dịch vụ đăng ký(*)

 

Delegate 2 - Đại biểu thứ hai

Gender / Giới tính
 Male/Nam Female/Nữ

Full Name / Họ tên

Company / Công ty

Business Title / Chức danh

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động

E-mail

Service Package / Dịch vụ đăng ký

     

Delegate 3 - Đại biểu thứ ba

Gender / Giới tính
 Male/Nam Female/Nữ

Full Name / Họ tên

Company / Công ty

Business Title / Chức danh

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động

E-mail

Service Package / Dịch vụ đăng ký

  Delegate 4 - Đại biểu thứ tư

Gender / Giới tính
 Male/Nam Female/Nữ

Full Name / Họ tên

Company / Công ty

Business Title / Chức danh

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động

E-mail

Service Package / Dịch vụ đăng ký

 

CONTACT INFORMATION | THÔNG TIN LIÊN LẠC

 Same Delegate 1 in Delegate Information section / Giống thông tin Đại biểu thứ nhất

Full Name / Họ tên

Mobile / Di động

E-mail

 

Mailing Address / Địa chỉ gửi thư(*)

 

BILLING INFORMATION | THÔNG TIN HÓA ĐƠN

Company name / Tên công ty

Company Address / Địa chỉ công ty

Tax code / Mã số Thuế

 

Mailing Address (for bill) / Địa chỉ gửi hóa đơn

 Same mailing address in contact info section / Giống địa chỉ gửi thư trong Thông tin Liên lạc

Different Address / Địa chỉ khác

 

PAYMENT | THANH TOÁN

 Bank Transfer / Chuyển khoản ngân hàng Pay by cash at IDG Hanoi Office / Thanh toán tại Văn phòng IDG Hà Nội

 


If you have any queries, please contact us at
+84 977 999 094 or hong_nguyen@idg.com.vn