Mr. Nguyen Hung

CEO, TP Bank

Mr. Nguyen Hung

CEO, TP Bank

Biography

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Đại học Northcentral – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ ngày 22 tháng 04 năm 2009 đến ngày 07 tháng 04 năm 2012 : Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Từ năm 2003 đến năm 2009 : Giám đốc Chi nhánh Techcombank Đống Đa (nay là Đông Đô)
Từ năm 2001 đến năm 2003 : Phó Giám đốc Chi nhánh Techcombank Thăng Long
Từ năm 2000 đến năm 2001 : CVP HO Techcombank
Từ năm 1996 đến năm 1999 : Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Topic:

The evolution of Mobile Payments – Moving Towards a Cashless Society